Polityka Prywatności

RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO − informujemy, że:

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

"Aparthotel TATRY DELUXE"

Wynajem Pokoi "Tatry" Andrzej Łukaszczyk

 

z siedzibą pod adresem:

ul. Wielhorskiego 6a

34-531 Murzasichle, Polska

 

NIP: 7361016434

 
Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.
 
 

II. Cele i podstawy przetwarzania

 
 
Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
 
1. Na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
2. W celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. W celu należytego wykonania i na podstawie umowy, gdy ją z Państwem zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. W celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji i zakupu świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5. W celach podatkowych i w związku z innymi obowiązkami prawnymi administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
6. W celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9. W zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Naszych usług niezgodnie z przepisami prawa lub regulaminem świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
10. W celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 
 

III. Udostępnianie danych

 
 
1. Nie dokonujemy obrotu Państwa danymi osobowymi, ani ich nie udostępniamy innym podmiotom, ani ich nie przekazujemy do państw trzecich, z wyjątkiem gdy:
 
a) wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego,
b) jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Nami a osobą, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umów zawartych w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Nami a innym podmiotem,
c) zezwalają na to przepisy prawa.
 
2. Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem, realizują Państwa zamówienia (w szczególności inni organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe lub ubezpieczeniowe).
 
 

IV. Prawo do sprzeciwu

 
 
1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 
 

V. Okres przechowywania danych

 
 
Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 
 

VI. Odbiorcy danych

 
 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę czy nasi podwykonawcy lub dystrybutorzy.
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione również naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, w tym naszym dystrybutorom.
 
 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

 
 
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g) gdy znajduje to zastosowanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 

 

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 
 
 
Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 
 
 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 
 
 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.